Shopping cart 0 (Articles)

vostè ha 0 Articles en la cistella

Estàs articles a la cistella de la compra

Impost 0,00 €
Total: 0,00 €
Ho compro Anar a la cistella

S'ha afegit el producte al vostre carret de la compra

Quantitat
Total

Hi ha 0 ítems al vostre carret. Hi ha 1 article al vostre carret.

Total productes
Total lliurament  Lliurament de franc!
Impost 0,00 €
Total
Seguir comprant Passar per caixa

Termes i condicions

LA TENDA VIRTUAL

Els productes

La Tenda Virtual ofereix la possibilitat d'adquirir determinats productes oferts per part de diferents proveïdors. Tant aquests productes com els proveïdors dels mateixos són seleccionats prèviament per SUNSET GEEK sobre la base de criteris de qualitat, exclusivitat i estètica i, en tot cas, la seva comercialització serà licita conforme a la legislació espanyola.?

La Tenda Virtual conté Informació sobre les característiques, preu i disponibilitat de cada producte ofert a través de la mateixa, conforme a les indicacions que el proveïdor de cada Producte facilita a SUNSET GEEK a aquests efectes. SUNSET GEEK es reserva el dret de modificar el contingut de la Informació sobre els Productes en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, amb la finalitat de que aquesta Informació sigui veraç i no contingui errors tipogràfics ni de cap altra classe. En cas de detectar alguna incorrecció en la Informació sobre els Productes, SUNSET GEEK procedirà a la seva immediata correcció.?

Si en SUNSET GEEK existís algun error tipogràfic o de qualsevol altra classe en la Informació sobre els Productes, i algun usuari de la Tenda Virtual hagués confirmat el procés de compra d'algun producte sobre la base d'aquesta Informació, SUNSET GEEK procedirà a comunicar-li immediatament l'existència d'aquest error perquè l'usuari, en cas que així ho desitgi, pugui retrocedir la compra sense cost ni penalització alguna, reintegrant-se-li l'import que, si escau, hagués abonat pel producte.

 

Preus dels productes

Els preus dels productes oferts en la Tenda Virtual s'expressaran en EUROS, incloent l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.) que, si escau, sigui procedent aplicar. En cas que algun producte de la Tenda Virtual s'ofereixi amb algun tipus de descompte quant al preu original, Un. podrà visualitzar el preu original, el preu després del descompte, el percentatge del descompte i, si escau, el període de vigència d'aquest descompte.

 

Accés i funcionament de la Tenda Virtual

SUNSET GEEK no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Tenda Virtual o al seu contingut. En el moment en què SUNSET GEEK tingui notícia d'algun error d'accés o interrupció del funcionament de la Tenda Virtual procedirà immediatament a realitzar totes aquelles labors tendents a esmenar l'error i/o a restablir la comunicació.?

SUNSET GEEK no es responsabilitza dels danys i perjudicis que, si escau, puguin derivar-se de qualsevol error d'accés o interrupció del funcionament de la Tenda Virtual per causes que no li siguin directament imputables.?

SUNSET GEEK no controla l'accés o utilització indeguts o no autoritzats dels continguts de la Tenda Virtual i, en conseqüència, s'eximeix, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se dels mateixos.?En aquest sentit, com a usuari de la Tenda Virtual, Un. es compromet a fer ús de la mateixa de conformitat amb la Llei, la moral i l'ordre públic, abstenint-se d'utilitzar-la amb finalitats il·lícites tals com la vulneració de drets i interessos de tercers, o la publicació de continguts difamatoris, violents o, en general, contraris a la Llei, eximint-se SUNSET GEEK, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se dels mateixos.?

SUNSET GEEK es reserva el dret de retirar o suspendre en qualsevol moment, sense previ avís, l'accés i utilització de la Tenda Virtual per part d'aquells usuaris que incompleixin amb el previst en les presents Condicions Generals i, especialment, amb el contingut del present apartat.

 

COMPRA DE PRODUCTES A través DE LA TENDA VIRTUAL

Com realitzar una comanda

Per a la compra de qualsevol producte ofert en la Tenda Virtual, Un. haurà de registrar-se com a usuari de la mateixa, mitjançant l'emplenament del formulari que trobarà en la secció “Registra't”, i l'acceptació expressa de les presents Condicions Generals. El registre com a usuari de la Tenda Virtual és de caràcter gratuït. Una vegada registrat com a usuari de la Tenda Virtual, Un. podrà realitzar una comanda mitjançant l'emplenament del formulari de comanda que trobarà juntament amb la informació del producte que desitgi adquirir. Perquè un menor d'edat pugui efectuar una comanda en la Tenda Virtual, serà imprescindible que prèviament compti amb el consentiment patern, del tutor, o del representant legal, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pel menor al seu càrrec.?Un. garanteix la veracitat de tota la informació que faciliti a SUNSET GEEK en el formulari de registre com a usuari de la mateixa, així com en el Formulari de Comanda, i serà l'únic responsable de qualssevol manifestació falsa o il·lícita que faciliti a través d'aquests formularis, amb total indemnidad per SUNSET GEEK.?

 

El Formulari de Comanda consta dels següents passos, sent obligatòria l'emplenament de tots els camps:

Primer Pas.- Dades de l'usuari En aquest Primer Pas, Un. haurà de facilitar a SUNSET GEEK les seves dades d'identitat, així com les seves dades de facturació, i l'adreça en la qual desitja rebre el producte objecto de la comanda.

Segon Pas.- Forma i despeses d'enviament. Termini de lliurament En el segon pas del Formulari Un. podrà triar la modalitat d'enviament del producte que desitja adquirir. L'import de les despeses d'enviament es mostrarà en aquest pas del Formulari de Comanda, i es calcularan en funció del lloc que Un. hagi indicat en el Primer Pas per al lliurament del producte, el pes i/o volum del producte i la modalitat d'enviament que hagi seleccionat. Aquestes despeses d'enviament poden fluctuar en una forqueta de preu d'entre 6,33€ fins a 410€ depenent del volum, el pes del producte i destinació al com es vulgui enviar. Per a aquells productes que pel seu especial volum no puguin enviar-se per paqueteria convencional disposem d'una empresa especialitzada en transports voluminosos que pressupostarà cada enviament en concret i que serà comunicat al client abans de realitzar la compra per a la seva acceptació. ?Així mateix, en funció de la modalitat d'enviament que Un. hagi triat, així com de la disponibilitat del proveïdor del producte objecto de la comanda, en aquest Segon Pas es mostrarà informació sobre el termini de lliurament d'aquest producte.?El termini de lliurament començarà a explicar des del dia en què SUNSET GEEK hagi rebut l'import del preu del producte objecto de la comanda.? SUNSET GEEK no es responsabilitza dels retards que, si escau, puguin produir-se en els terminis de lliurament que s'indiquin en el Formulari de Comanda (mantenint-se en tot moment les condicions vigents en la web en el moment d'efectuar la compra), ni dels danys que el producte adquirit pugui sofrir durant el seu transport. Sense perjudici de l'anterior, SUNSET GEEK disposa d'un servei d'atenció al client al que Un. pot dirigir-se en cas de produir-se qualsevol incidència en relació amb el lliurament d'un producte adquirit en la Tenda Virtual.

Tercer Pas.- Sol·licitud de dades de pagament El pagament dels productes oferts en la Tenda Virtual únicament podrà efectuar-se a través de targeta de crèdit. Per a això, en el Tercer Pas del Formulari, Un. haurà de facilitar les dades de la targeta de crèdit amb la qual desitgi abonar l'import corresponent al preu del producte objecto de la seva comanda, que serà carregat en aquesta targeta en el moment en què Un. confirmi la seva comanda en la forma prevista en el Quart Pas a continuació.?Els pagaments amb targeta de crèdit es realitzaran a través PayPal. Aquesta plataforma constitueix un entorn segur, que garanteix la seguretat i confidencialitat de les transaccions realitzades a través de la mateixa. Les dades de caràcter personal que Un. faciliti per realitzar el pagament a través d'aquesta modalitat, no seran accessibles per part de SUNSET GEEK, sinó que s'emmagatzemaran directament en PayPal a l'efecte de realitzar la transacció.

Quart Pas.- Confirmació de la Comanda Una vegada emplenada la informació sol·licitada en els quatre passos anteriors, Un. visualitzarà les característiques del producte que desitja adquirir, el seu preu, l'import de les despeses d'enviament i el termini de lliurament. En cas d'estar conforme amb aquesta informació, Un. podrà confirmar la seva comanda. Per a això, serà necessari que Un. accepti expressament les presents Condicions Generals.

Confirmació de la recepció del Formulari de Comanda Dins de les 24 hores següents a la Confirmació de la Comanda en els termes previstos en els apartats anteriors, el proveïdor del producte objecto del Formulari de Comanda li enviarà un correu electrònic a l'adreça que Un. hagi indicat en el Primer Pas d'aquest Formulari, confirmant la recepció del mateix i informant-li sobre el nombre de referència assignat a la seva comanda. En aquest correu electrònic Un. podrà visualitzar novament la informació sobre el producte objecto de la comanda, l'import del preu i de les despeses d'enviament, la forma d'enviament i l'adreça de lliurament .

Enviament del producte En el moment en què el proveïdor del producte adquirit per Un. conforme al procediment establert en els apartats anteriors procedeixi a realitzar l'enviament del mateix, li remetrà un correu electrònic indicant-li la data d'enviament i el nombre de seguiment.

 

DRET DE DESISTIMENT I POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Un. disposa d'un termini de SET (7) dies hàbils des de la recepció del producte adquirit per comunicar a SUNSET GEEK la seva voluntat de desistir de la compravenda i, en conseqüència, de retornar o canviar aquest producte, sempre que aquest no hagi estat usat, obert o desprecintado excepte en productes amb condicions especials, que és visible en la pestanya de devolucions que apareix en la fitxa de cadascun d'aquests productes en la web, si el proveïdor del mateix ha desistit, de conformitat a la Llei, de la possibilitat d'oferir l'opció de canvis i devolucions o si bé, s'ha escurçat el termini pel que fa als SET (7) dies hàbils que exigeix la llei com a norma general.

Un. pot posar-se en contacte amb el Departament d'Atenció al Client de SUNSET GEEK mitjançant l'emplenament del formulari de contacte que trobarà en la Tenda Virtual, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça pagos@gokuraku-shop.com i des del Departament d'Atenció al Client li indicarem els passos a seguir per a la devolució d'un producte.

?

ATENCIÓ Al CLIENT SUNSET GEEK disposa d'un Departament d'Atenció al Client amb el qual Un. podrà contactar en qualsevol moment per resoldre qualsevol incidència relacionada amb la compra i/o l'enviament d'un producte adquirit en la Tenda Virtual.?Per contactar amb el Departament d'Atenció al Client de SUNSET GEEK Un. pot dirigir-se a pagos@gokuraku-shop.com

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa al Client que les dades personals que ens facilita com a conseqüència de la compra d'un producte, seran inclosos en un fitxer titularitat de SUNSET GEEK, amb la finalitat de realitzar una correcta gestió de la relació comercial, així com per informar-li de novetats, productes i/o serveis tant per mitjans escrits com a electrònics, el qual podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques remetent un correu a l'adreça shop@gokuraku-shop.com